FUN88 in THAILAND

ขั้นตอนการฝากเงินแบบบัญชีภายในประเทศ

สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน

 1. คลิกที่ปุ่ม ฝากเงิน
 2. คลิกเลือก บัญชีภายในประเทศ
 3. เลือกบัญชีธนาคารของ FUN88 ที่สมาชิกต้องการฝากเงิน
 4. คลิกที่ปุ่ม ดึงข้อมูล เพื่อดูรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 5. ทำการฝากเงินเข้าบัญชี
 6. คลิกที่ปุ่ม ยืนยันการโอน เมื่อสมาชิกทำการฝากเงินเรียบร้อยแล้ว
 7. กรอกรายละเอียดการฝากเงิน
 8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง
 1. แตะที่ไอคอน บัญชี
 2. แตะเลือกเมนู ข้อมูลธนาคาร
 3. แตะเลือกเมนู ฝากเงิน
 4. แตะเลือก บัญชีภายในประเทศ
 5. เลือกบัญชีธนาคารของ FUN88 ที่สมาชิกต้องการฝากเงิน
 6. แตะที่ปุ่ม ดึงข้อมูล เพื่อดูรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 7. ทำการฝากเงินเข้าบัญชี
 8. แตะที่ปุ่ม ยืนยันการโอน เมื่อสมาชิกทำการฝากเงินเรียบร้อยแล้ว
 9. กรอกรายละเอียดการฝากเงิน
 10. แตะที่ปุ่ม ตกลง